Category Archives: กิจกรรมการเรียนรู้

ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่BLOG KRUPIYAPORN

วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ตามความหมายที่ถูกนิยามขึ้นโดยมูลนิธิวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (National Science Foundation; NSF) ของสหรัฐอเมริกา คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการ การสร้างหรือการสังเคราะห์ รวมไปถึงการออกแบบและใช้เครื่องมือเพื่อสร้างวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
สสารที่มีขนาดอยู่ในช่วงประมาณ 1-100 นาโนเมตร ซึ่งมีผลทำให้โครงสร้างของวัสดุ อุปกรณ์หรือ
สสารมีสมบัติเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ตามที่ต้องการได้ แต่ทั้งนี้การศึกษาและพัฒนาวัสดุ หรือสสารที่มีขนาดอยู่นอกเหนือจากช่วง 1-100
นาโนเมตร ที่แสดงสมบัติแตกต่างจากวัสดุหรือสสารขนาดปกติก็จัดเป็นนาโนเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกัน

      นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ

นาโนเทคโนโลยีมีอยู่แล้วในธรรมชาติ มนุษย์เราสามารถพัฒนาร่างกายตั้งแต่ปฏิสนธิจนมี
อวัยวะที่ซับซ้อนได้ก็อาศัยการควบคุมในระดับอะตอมหรือโมเลกุลซึ่งมีรูปแบบที่ค่อนข้างแน่นอน เช่น
การควบคุมให้อะตอมและโมเลกุลต่างๆ จัดเรียงตัว ณ ตำแหน่งที่เหมาะสมในสาย DNA การถ่ายทอด
หรือส่งผ่านข้อมูลไปยัง RNA เพื่อนำคำสั่งไปสังเคราะห์โปรตีนโดยให้กรดอะมิโนแต่ละตัวมาเชื่อมต่อกัน
ในลำดับที่ถูกต้องเหมาะสมและปรับเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นโปรตีนที่มีความซับซ้อนเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ
อย่างเฉพาะเจาะจง เป็นต้น นอกจากในร่างกายเราแล้ว สิ่งต่างๆ รอบตัวไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์บาง
ชนิดก็ใช้นาโนเทคโนโลยีในการดำรงชีวิตเช่นเดียวกัน
ใบบัว
ใบบัวมีพื้นผิวที่น้ำไม่สามารถเกาะติดได้ เรียกปรากฎการณ์นี้ว่า น้ำกลิ้งบนใบบัว (Lotus effect)
เมื่อพิจารณาภาพขยายของใบบัวจะพบว่ามีปุ่มขนาดเล็กประมาณ 10 μm เรียงตัวกระจายอยู่ทั่วไป และ
บนปุ่มขนาดเล็กนี้ยังมีเส้นขนที่มีขนาดประมาณ 1 μm เกาะอยู่จำนวนมาก

 

 

 

Advertisements