ผลงานนักเรียน ในรูปแบบEIS (5.1,5.2,5.6 ดูตัวอย่างตาม link)

คลิกที่ นี่ Indicator  1

คลิกที่ นี่ Indicator 2

Advertisements

แจ้งนักเรียนม 5.2 , 5.6

ให้ทำไฟล์วิดิโอสรุปการทดลองส่งครู โดย 5.1 ส่งlink ให้ครูวันที่ 26 หลังหมดคาบเรียนเคมีคาบที่ 8  5.6 ส่ง link ให้ครูภายในวันที่ พุธที่ 25 ไม่เกินคาบที่ 8

โดย 5.1 ,5.6  กลุ่ม 1  ,2 ,3  สรุปการทดลองที่ 1   5.1,5.6  กลุ่ม 4,5,6 สรุปการทดลองที่ 2  และ 5.1,5.6 สรุปการทดลองที่ 3

3

แจ้งนักเรียน5.2

การส่งไฟล์วิดิโอการทดลองขอปรับเปลี่ยนดังนี้กลุ่ม1,2,3ทำไฟล์การทดลองที่1กลุ่ม3,4,5ทำไฟล์การทดลองที่2กลุ่ม5,6,7ทำไฟล์การทดลองที่4โดยทุกกลุ่มส่งงานให้ครูภายในวันที่27มิยหลังหมดคาบเรียนเคมีในวัรศุกร์ที่27
🙂

ป้องกัน: test atom 1

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

แจ้งนักเรียน download ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ม4 ภาคเรียนที่ 1/2557      ว 30102

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ม 5 ภาคเรียนที่ 1/2557  ว32221

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

แจ้งนักเรียนที่เรียนเคมี ม5 ภาคเรียนที่ 1/2557

ให้นักเรียนที่เรียนเคมี ม 5 ภาคเรียนที่ 1/2557

ห้องต่อไปนี้ 5.1  , 5.2  , 5.6  กรอกแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตามแบบสอบถาม

link ต่อไปนี้ แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

กำหนดให้กรอกแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 23 พค 2557

1239367212_science_generalscience

แจ้งนักเรียนที่เรียนวิชาเคมีพื้นฐาน 1/2557

นักเรียนที่เรียนเคมีพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2557 ห้องต่อไปนี้ 4.2,4.6.4.7

ให้ทำการตอบแบบสอบถามแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ก่อนเรียนวิชาเคมีพื้นฐาน

ตาม link ดังต่อไปนี้    แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

ให้กรอกแบบสอบถามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 23  พค 2557

imagesCA1XV5F1

แจ้งนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเรื่องโมล

นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเรื่องโมลและคะแนนสอบไม่ถึง 70 %ให้นักเรียน 

ศึกษาบทเรียนซ่อมเสริมเรื่องโมล แล้วทำการทดสอบใหม่อีกครั้งตาม link ข้างล่างนี้

แบบทดสอบซ่อมเสริมเรื่องโมล    ใ ห้ทำการทดสอบให้เสร็จภายในวันที่  8 มค 2557  

1239367212_science_generalscience

แจ้งนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน มวลโมเลกุล

นักเรีนยที่สอบไม่ผ่านเรื่องมวลโมเลกุลให้ศึกษาบทเรียนออนไลน์เรื่องมวลโมเลกุลแล้วสอบแก้ตัวไม่ผ่านเรื่องมวลโมเลกุลตาม

link ข้างล่างนี้ มวลโมเลกุล  ให้สอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 นะคะ good luck student ^^

นักเรียนที่ต้องซ่อมเสริมเรื่องมวลอะตอมเมื่อทบทวนบทเรียนซ่อมเสริมเรื่องมวลอะตอมเรียบร้อยแล้ว

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนตาม link ข้างล่างนี้ โดยกำหนด เวลา ตั้งแต่ วันที่ 21 พย 57 ถึงวันที่ 28 พย 57 เวลา 6 โมงเย็น

แบบทดสอบซ่อมเสริมเรื่องมวลอะตอม