แจ้งนักเรียน 5.1,5.2

experiment 6 คลิกที่นี่

แจ้งนักเรียน 5.1,5.2

experiment 5 คลิกที่ 1

แจ้งนักเรียน 5.1,5.2

นักเรียน 5.1และ 5.2 สามารถ downlond experiment2 ได้จากlinkนี้ คลิกที่นี่

สำหรับนักเรียนห้อง 6.6

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ online เรื่อง bond-line structural formula

สำหรับนักเรียนชั้น 5.1และ 5.2

นักเรียนสามารถ downlond experiment 1  concentration and speed of reaction 

ให้นักเรียนศึกษาการทดลองก่อนทำการทดลองมาล่วงหน้านะคะ^^

สำหรับนักเรียน 5.1และ 5.2

ให้นักเรียนวิเคราะห์ รูปภาพ 4 รูปภาพ ตาม link นี้  rate of  reaction    โดยวิเคราะห์ในเชิงของอัตราการเกิดปฎิกิริยา

ว่าเกิดเร็วหรือช้าอย่างไรและภาพที่เห็นคือภาพอะไร โดยให้นักเรียนส่งคำตอบตาม link ด้านล่างนี้

ตอบคำถาม 

สำหรับนักเรียน 5.1

ผลการเรียนรู้วิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก

ผลการเรียนรู้วิชาเคมี(ว30232)ได้จาก link นี้ ผลการเรียนรู้

หมายเหตุ นักเรียนสามารถ downlondได้โดยใช้ emali@damrong.ac.th ของนักเรียนแต่ละคนนะคะ

แจ้งนักเรียน 5.2

ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีโดย downlond

จาก link  ใบความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี   เมื่อนักเรียน downlond เรียบร้อยแล้ว

นักเรียน บันทึกลงในไฟล์ word  แล้วเพิ่มเติมชื่อนักเรียนลงในชื่อไฟล์ใหม่เช่น  ใบความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารในสมการเคมี(ชื่อนักเรียน) เมื่อทำเสร็จแล้วให้แนบไฟล์ส่งมาที่ครู piyaporn@damrong.ac.th

แบบสอบถามก่อนเรียนเคมี1/2558

ให้นักเรียนกรอกแบบสอบถามก่อนเรียนเคมีภาคเรียนที่ 1/2558 ตาม link ด้านล่างนี้

แบบสอบถามก่อนเรียนเคมีภาคเรียนที่ 1/2558

สำหรับนักเรียน ม4.3

แจ้งนักเรียนม 4.3  นักเรียนสามารถ downlond ผลการเรียนรู้วิชาเคมี ว30102 ได้ที่ link ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง